Nieuws

Gezocht

De Dorpsraad is dringend op zoek naar iemand die de contributies wil innen (tegen een redelijke vergoeding). We zoeken een enthousiaste en representatieve inwoner/inwoonster van Blijham die bereid is bij de leden langs te gaan. Meer informatie is verkrijgbaar bij het bestuur van de Dorpsraad.

________________________________________
Dorpsraad Blijham.
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad Blijham wordt gehouden op maandag 18 maart 2019 in “Het Oude Wapen” te Blijham.
Aanvang: 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening.
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 4 april 2018.
3. Jaarverslag van de secretaris.
4. Mededelingen.
5. Financieel verslag van de penningmeester over het boekjaar 2018.
6. Verslag kascommissie.
7. Verkiezing kascommissie.
Aftredend is de heer P.de Looff.
De heer J.W. Dekker blijft nog een jaar aan.
Mevrouw G. Meier wordt van reserve gewoon lid.
Er moet een nieuw reservelid worden gekozen.
8. Vaststelling begroting voor 2019.
9. Vaststelling contributie.
10. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn:
Mevrouw H. Glazenborg- Leffers.
De heer A. Nomden.
De Heer G. Boltjes.
Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden bij
de secretaris.
11. Pauze.
12. Lezing.
Wethouder Bart Huizing komt vertellen over het eerste jaar van de nieuwe gemeente
Westerwolde. Er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.