Jaarverslag 2016

Sinds de vorige Algemene Ledenvergadering kwam het bestuur 8 keer in vergadering bijeen.

Ook hadden we twee keer een vergadering met B en W van Bellingwedde.

Tijdens die vergaderingen maakten we kennis met Ingeborg van Veen, de nieuwe dorpsondersteuner van Blijham en met Gemeentebelangen Westerwolde, vooruitlopend op de gemeentelijke samenvoeging.

 

Van de Buitendienst van de gemeente hoorden wij, dat een aantal trottoirs zouden worden aangepakt. Helaas moesten wij vaststellen, dat het voetpad langs de Kruisstraat werd verwijderd.

 

Voor de giften, die de huisartsen ontvingen bij de opening van het Gezondheidscentrum, aangevuld met een bijdrage van de Dorpsraad, werd een picknickbank geplaatst aan de Raadhuisstraat. Het aantal parkeerplaatsen achter het Gezondheidscentrum werd uitgebreid.

 

Staatsbosbeheer verbeterde de toestand van enkele paden, deel uitmakend van de wandelroute “De Marke”. Toch moest de route, vanwege de slechte toestand van een pad in het bos, worden verlegd naar de Raadhuisstraat. Tevens werd de route verlengd via de Kerklaan, het park, het Oosteinde, de Bovenlanden, de Hoofdweg, de Schoolstraat en de Schoollaan tot een route met een lengte van 6,7 km. De routebeschrijving staat inmiddels op onze site.

 

De fietsoversteek op de kruising Hoofdweg / Oosteinde is vernieuwd. Het is een verbetering ten opzichte van de oude situatie, maar helaas gaan sommige fietsers vanuit het centrum nog steeds rechtdoor in plaats van via de Bouwteweg.

 

Veel tijd ging zitten in de voorbereiding van de herinrichting van het dorpscentrum. Nadat het gemeentebestuur akkoord was gegaan met het plan en de financiering rond was, konden de Blijhamsters worden voorgelicht. Twee bijeenkomsten waren nodig om iedereen tevreden te stellen. De leilindes moeten worden gerooid, maar ze worden opnieuw geplant in Blauwestad. Het aantal parkeerplaatsen bedraagt 38, vergelijkbaar met het huidige aantal. De containers worden ondergronds geplaatst in de buurt van de fietsenstalling. Er worden dezelfde straatlantaarns gebruikt als bij het Hoefijzerproject. In april zullen nutsbedrijven beginnen met het vervangen van leidingen. Aansluitend zal het “Stainen Padje” worden aangelegd. Pas na de vakantie zullen de echte werkzaamheden een aanvang nemen.

Ondertussen wordt er druk gewerkt aan de voorbereiding van de inrichting van het Cultuurplein. Janty Design ontwerpt een informatiepaneel voor het aanbrengen van informatie over Blijham. Ook maakt ze een folder over de wandelroute met een routekaart en een logo voor Blijham. De grootste blikvanger moet het beeld “De Landman” worden, waarvoor we in overleg zijn met dorpsgenoot Marten F. Grupstra. Voor de financiering van deze cultuurobjecten zijn al enkele subsidies toegekend.

In dit heringerichte centrum zullen ook bijzondere bomen worden geplant als start van een dorpsarboretum.

 

Het opstellen van een dorpsvisie is voltooid aan de hand van ons Leefbaarheidsplan en de discussie tijdens de vorige jaarvergadering.

De secundaire weg langs het Oosteinde werd eindelijk uit de voorrang genomen om de kruisingen veiliger te maken.

Er werd besloten het Sinterklaasfeest in ons dorp jaarlijks te sponsoren.

 

Wij bezochten een bijeenkomst van Snel Internet Westerwolde, die samen met Stadskanaal streven naar de aanleg van glasvezel in de z.g. witte gebieden.

Ook dit jaar hebben we de openbare ruimte geschouwd. De meeste gebreken constateerden we bij de trottoirs, de snoei van bomen en struiken en de onkruidbestrijding.

De kap van zieke essen en de gedeeltelijke herplant van gezonde bomen langs de Tweekarspelenweg is voltooid.

 

De Dorpsraad Blijham werd opgericht op 23 januari 1992 en bestaat in 2017 dus 25 jaar.

Ook na het zilveren jubileum gaan we onverdroten voort, ook in de nieuwe gemeente Westerwolde.

 

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 3 april 2017